REGULAMIN USLUG

Warunki ogólne

Kontrahentem jest spółka grupy kapitałowej LEI Register prowadząca działalność w kraju zamieszkania klienta. Jeżeli żadna spółka grupy kapitałowej LEI Register nie prowadzi działalności w kraju zamieszkania klienta, przyjmuje się, że kontrahentem jest spółka LEI Register OU (numer LEI: 894500SMOMUFH0UZXT46). Grupa LEI Register działa w Polsce pod marką Rejestr LEI. LEI Register jest agentem rejestracyjnym kodów LEI. Współpracujemy z LOU Ubisecure Oy (RapidLEI) (LEI 529900T8BM49AURSDO55).

Spółki grupy LEI Register:

LEI Register OU
Adres: Uus tn 21-2, 10111, Tallin, Estonia
E-mail: [email protected]

LEI Kode ApS
Adres: Øllgårdsvej 5, 2630, Taastrup, Dania
E-mail: [email protected]

LEI Register India Private Limited
Adres: 15a, 4. piętro, City Vista, Tower A Fountain Road, Kharadi, Indie
E-mail: [email protected]

1. Nowy kod LEI, odnowienie kodu LEI i przeniesienie kodu LEI

1.1. Aby ubiegać się o nowy numer LEI, odnowić dotychczasowy numer LEI lub przenieść numer LEI zarządzany u usługodawcy Rejestr LEI, wnioskodawca musi wypełnić odpowiedni formularz wniosku, przesłać swoje dane i zapłacić za usługę kartą kredytową, kontem PayPal lub przelewem bankowym.

1.2. Wnioskodawca wyraża zgodę na to, że przesłanie formularza jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu usługodawcy Rejestr LEI. Wnioskodawca potwierdza, że przesłane dane są prawidłowe i że ma pełne uprawnienia do ubiegania się o numer LEI w imieniu podmiotu prawnego (klienta). Wnioskodawca jest świadomy tego, że jego dane kontaktowe mogą być udostępniane Lokalnej Jednostce Operacyjnej (LOU - Local Operating Unit).

1.3. Wnioskodawca jest świadomy, że przyznaje firmie Rejestr LEI wszelkie prawa do podpisania regulaminu wybranej LOU w jego imieniu, i wyraża na to zgodę. Dla przykładu, warunki korzystania z usług RapidLEI można znaleźć tutaj. Warunki usług świadczonych przez jednostki LOU są bardzo podobne, ponieważ wszystkie są zgodne z wytycznymi Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

1.4. Wnioskodawca przekazuje firmie Rejestr LEI wszelkie prawa do zarządzania kodami LEI podmiotu prawnego w jego imieniu. Dla przykładu, nowy wnioskodawca ubiegający się o kod LEI przekazuje firmie Rejestr LEI wszelkie prawa potrzebne do ubiegania się o kod LEI w imieniu podmiotu prawnego. Wnioskodawca ubiegający się o odnowienie kodu LEI przekazuje firmie Rejestr LEI wszelkie prawa potrzebne do odnowienia kodu LEI w imieniu podmiotu prawnego. Wnioskodawca ubiegający się o przeniesienie kodu LEI przekazuje firmie Rejestr LEI wszelkie prawa potrzebne do przeniesienia kodu zarządzanego przez firmę Rejestr LEI.

1.5. Wnioskodawca wnioskujący o przeniesienie kodu LEI jest świadomy tego, że takie przeniesienie wiąże się lub może się wiązać ze zmianą LOU. Jeśli wnioskodawca ubiega się o odnowienie u usługodawcy Rejestr LEI kodu LEI, który nie jest zarządzany u tego usługodawcy, kod LEI musi zostać przeniesiony pod zarządzanie usługodawcy Rejestr LEI. Kod LEI można przenieść przed jego odnowieniem lub w trakcie trwania takiego procesu. Rejestr LEI nie może odnowić kodu LEI, którym nie zarządza.

1.6. Kod LEI zarządzany u usługodawcy Rejestr LEI można odnowić maksymalnie na 60 dni przed wygaśnięciem ważności kodu. Jeśli jednak klient przeniesie i odnowi kod LEI zarządzany przez usługodawcę innego niż Rejestr LEI, a „data następnego odnowienia” (next renewal date) kodu LEI przypada później niż za 60 dni, dni z okresu odnowienia kodu LEI mogą zostać utracone.

1.7. Rejestr LEI rozpocznie proces rejestracji, odnowienia i/lub przeniesienia kodu LEI wkrótce po otrzymaniu wniosku i potwierdzenia płatności.

1.8. Wnioskodawca jest świadomy, że usługodawca może się z nim skontaktować i poprosić o udostępnienie pełnomocnictwa (upoważnienia) lub innego dowodu potwierdzającego upoważnienie wnioskodawcy do ubiegania się o kod LEI w imieniu podmiotu prawnego.

1.8.1. Tylko wyznaczeni sygnatariusze mogą podpisać list lub upoważnienie pod swoją tożsamością. Wnioskodawca jest świadomy, że podszywanie się pod autoryzowanego sygnatariusza jest zabronione i stanowi oszustwo tożsamości.

1.9. Wnioskodawca jest świadomy, że usługodawca może się z nim skontaktować i poprosić o udostępnienie dodatkowych dokumentów. Rejestr LEI może na przykład poprosić o dokumenty potwierdzające rejestrację podmiotu prawnego, wskazujące upoważnionych przedstawicieli podmiotu, przedstawiające datę utworzenia podmiotu lub potwierdzające czas wprowadzenia zmian w danych podmiotu prawnego.

1.10. Wnioskodawca jest świadomy, że jeśli podmiot prawny jest zależny od bezpośredniej i/lub ostatecznej spółki dominującej, która posiada udziały większościowe (zwykle >50%) i konsoliduje księgowość spółki zależnej, wnioskodawca jest zobowiązany zgłosić dane takiego podmiotu dominującego (poziomu 2.). Jeżeli podmiot prawny nie zależy od żadnych spółek dominujących lub nie może ich zgłosić, konieczne będzie wskazanie przyczyny niepodania danych podmiotu dominującego (poziomu 2.) poprzez wybranie wyjątku sprawozdawczego.

1.10.1. Rejestr LEI może skontaktować się z wnioskodawcą z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji konsolidacji.

1.11. Wnioskodawca jest świadomy, że jeśli podmiot prawny jest oddziałem zagranicznym, wnioskodawca jest zobowiązany do podania kodu LEI siedziby głównej. Jeśli nie poda kodu LEI siedziby głównej, Rejestr LEI nie może kontynuować przetwarzania wniosku dotyczącego kodu LEI. Numer LEI centrali musi mieć status ISSUED (WYDANY).

1.12. Wnioskodawca jest świadomy, że jeśli podmiot prawny jest funduszem, Rejestr LEI może zażądać informacji na temat powiązań w ramach funduszu (podmiot zarządzający funduszem, fundusz parasolowy subfunduszu i/lub fundusz główny funduszu powiązanego).

1.12.1. Rejestr LEI może skontaktować się z wnioskodawcą z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów w celu zweryfikowania powiązań w ramach funduszu.

1.12.2. Aby zgłosić związek, wymagany jest kod LEI od podmiotu zarządzającego funduszem, funduszu parasolowego i funduszu głównego.

1.13. Kod LEI zostanie dostarczony tak szybko, jak to możliwe. W 90% przypadków nowe kody LEI nadawane są w ciągu 1–3 godzin. Weryfikacja powiązań ze spółką dominującą i w ramach funduszu może zająć do 48 godzin. Odnowienie i przeniesienie kodu LEI może zająć do 7 dni. W przypadku problemów z weryfikacją danych lub w innych rzadkich przypadkach czas przetwarzania może być dłuższy niż zwykle.

1.14. Po zakończeniu procesu wnioskodawca otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem i fakturą na kontaktowy adres e-mail podany we wniosku LEI.

1.15. Wnioskodawca jest świadomy istnienia zasady, że po złożeniu wniosku i zaakceptowaniu regulaminu wniosek uważa się za ostateczny, i wyraża zgodę na tę zasadę. Gdy Rejestr LEI otrzyma wniosek o przeniesienie, nie można go cofnąć. Gdy Rejestr LEI otrzyma potwierdzenie płatności za nowy kod LEI, odnowienie kodu LEI lub wniosek o odnowienie i przeniesienie, wniosku nie można cofnąć. Jeśli wnioskodawca dostarczył informacje wystarczające do rozpatrzenia wniosku o nadanie kodu LEI, procesu nie można zatrzymać, a kod LEI zostanie nadany.

1.16. Wnioskodawca jest świadomy, że w przypadku, gdy nie dostarczy żądanych informacji, w tym tych wspomnianych w opisanych powyżej przypadkach próśb o udostępnienie informacji, Rejestr LEI i odpowiednia LOU dołożą uzasadnionych starań, aby uzupełnić wniosek LEI. Może to skutkować odpublicznieniem danych podmiotu dominującego (poziomu 2.) lub nieopublikowaniem danych o powiązaniach w ramach funduszu. Jednak w przypadku, gdy kod LEI nie może zostać przyznany, odnowiony i/lub przeniesiony w wyniku niedostarczenia przez wnioskodawcę wymaganych informacji, Rejestr LEI i odpowiednia LOU nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z kodem LEI.

1.17. Wnioskodawca jest świadomy, że po nadaniu kodu LEI kod ten i dotyczące go dane referencyjne podmiotu prawnego zostaną opublikowane w witrynie internetowej GLEIF i Rejestr LEI. Po nadaniu kodu LEI nie można go usunąć ani przenieść na inny podmiot prawny.

1.18 Rejestr LEI wyśle wiadomość e-mail na podany kontaktowy adres e-mail na 30 dni przed koniecznością odnowienia kodu LEI (tj. 30 dni przed upłynięciem opłaconego okresu).

2. Umowy wieloletnie i odnawianie automatyczne

2.1. Dla wygody klientów Rejestr LEI oferuje możliwość uiszczenia opłaty za odnowienie z góry na okres do 5 lat.

2.1.2. Jeśli klient wykupił usługę odnawiania kodu LEI na wiele lat, Rejestr LEI pokryje koszt odnowienia za wykupiony okres.

2.1.3. Jeśli klient zamówi wieloletnie odnawianie kodu LEI (np. 5-letni kod LEI) u usługodawcy Rejestr LEI i w okresie obowiązywania przedpłaty przeniesie kod LEI do innego usługodawcy, umowa wieloletnia zostanie automatycznie anulowana.

2.2 Niezależnie od tego, czy klient wykupi usługę wieloletniego odnawiania (od 2 do 5 lat), dane LEI będą aktualizowane co roku. Stąd „data następnego odnowienia” w bazie danych GLEIF to zwykle czas nadania lub ostatniego odnowienia kodu LEI + 365 dni, ale nigdy nie wypada ona później niż na 425 dni w przód.

2.3. Klient może zdecydować się na automatyczne odnawianie swojego kodu LEI.

2.3.1. Jeśli klient wybrał automatyczne coroczne odnawianie swojego kodu LEI, zostanie obciążony kosztem usługi na 60 dni przed datą zakończenia umowy. Płatność zostanie pobrana z tego samego konta, które zostało podane przy pierwszej płatności.

2.3.2 Klient zostanie powiadomiony o zbliżającym się automatycznym odnowieniu w wiadomości e-mail. W razie zaistnienia takiej potrzeby będzie mieć 5 dni na przesłanie zmian danych dotyczących kodu LEI lub anulowanie automatycznego odnawiania kodu. Po upływie tych 5 dni Rejestr LEI rozpocznie proces odnawiania kodu. Po zakończeniu procesu odnawiania kodu klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem i fakturą za usługę odnowienia kodu. Po ukończeniu procesu odnawiania kodu LEI odnowienia nie można cofnąć.

2.4. Rejestr LEI ma pełne prawo do odnowienia kodu LEI podmiotu prawnego i aktualizacji danych referencyjnych w bazie danych GLEIF za pośrednictwem odpowiedniej LOU.

2.4.1. Jeżeli podmiot prawny jest zarejestrowany, Rejestr LEI i odpowiednia LOU mają prawo do aktualizacji danych referencyjnych podmiotu prawnego na podstawie odpowiedniego rejestru.

2.4.2. Jeśli danych podmiotu prawnego nie można zweryfikować w rejestrze, Rejestr LEI i odpowiednia LOU dołożą uzasadnionych starań w celu odnowienia kodu LEI przy użyciu dotychczasowych danych. Może to obejmować odpublicznienie danych spółki dominującej (poziomu 2.) lub nieopublikowanie danych o powiązaniach w ramach funduszu.

2.4.3. Klient zgadza się powiadomić usługodawcę Rejestr LEI w przypadku zmiany danych, której nie można zweryfikować na podstawie rejestrów publicznych, oraz dostarczyć odpowiednie aktualne informacje.

2.4.4. Rejestr LEI może skontaktować się z klientem i poprosić o dostarczenie aktualnych informacji i/lub dokumentów (np. zaktualizowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wyjątku sprawozdawczego, pełnomocnictwa, dowodu upoważnienia lub innych danych).

2.4.5. Jeśli klient nie dostarczy wymaganych informacji i/lub dokumentów, kod LEI może nie zostać odnowiony. Jeśli w wyniku niedostarczenia przez klienta wymaganych informacji kod LEI nie zostanie odnowiony, Rejestr LEI i odpowiednia LOU nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z kodem LEI. Jeśli klient nie dostarczy żądanych informacji w ciągu 60 dni, Rejestr LEI ma prawo do anulowania umowy.

3. Usługa Fast-track

3.1. Usługa Fast-track jest dostępna tylko dla nowych klientów LEI. Usługa Fast-track jest przeznaczona dla podmiotów prawnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), które nie mają lub nie zgłaszają danych spółki dominującej (poziomu 2.) lub powiązań w ramach funduszu. Jeśli klient kwalifikuje się do skorzystania z usługi Fast-track, na stronie płatności za zamówienie pojawi się pole wyboru usługi Fast-track.

3.2. Jeśli na stronie płatności nie widnieje pole wyboru usługi Fast-track, oznacza to, że nie znaleziono dopasowania między numerem rejestracyjnym podmiotu a bazą danych KRS lub REGON albo że we wniosku podano dane dotyczące powiązań podmiotu. W takim przypadku wniosek dotyczący kodu LEI będzie przetwarzany w trybie zwykłym.

3.3. Rejestr LEI gwarantuje klientom korzystającym z opcji Fast-track dostarczenie nowego kodu LEI w ciągu 3 godzin.

3.4. Rejestr LEI dołoży uzasadnionych starań, aby dostarczyć kod LEI w obiecanym terminie.

4. Certyfikat i Znacznik LEI

4.1. Certyfikat LEI i Znacznik LEI oraz wersję papierową certyfikatu można dodać do zamówienia na stronie płatności lub kupić je osobno po opublikowaniu danych o kodzie LEI w niniejszej witrynie. Certyfikat LEI i Znacznik LEI oraz wersję papierową certyfikatu można kupić oddzielnie. W tym celu należy w niniejszej witrynie wyszukać kod LEI w sekcji „Certyfikat LEI + Znacznik”.

4.2. Rejestr LEI wyśle wersję papierową certyfikatu w ciągu 7 dni roboczych. Wersja papierowa zostanie wysłana na oficjalny adres podmiotu prawnego.

4.3. Rejestr LEI zastrzega sobie prawo do niewysyłania nowej wersji papierowej, jeśli klient poda nieprawidłowe dane lub nie przyjmie przesyłki.

5. Opłaty

5.1. Wysokość opłat za zamówienie nowego kodu LEI oraz przeniesienie lub odnowienie bieżącego kodu LEI można znaleźć w niniejszej witrynie w sekcji „Cena LEI”. Koszt nowego kodu LEI obejmuje wstępną rejestrację kodu LEI oraz coroczne odnawianie kodu LEI przez wybrany okres. Koszt odnowienia dotychczasowego kodu LEI obejmuje coroczne odnawianie kodu LEI przez wybrany okres. Jeśli konieczne jest przeniesienie kodu LEI, usługa ta jest bezpłatna. Wskazane ceny obejmują opłatę GLEIF. Ceny nie zawierają podatku VAT. VAT wynosi 0% w przypadku posiadania ważnego numeru VAT UE. Numer VAT jest automatycznie weryfikowany w bazie danych VIES. VAT wynosi 18% w przypadku podania nieważnego numeru VAT lub braku tego numeru. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z systemem UE OSS.

5.2. Wnioskodawca może wybrać usługi dodatkowe za dodatkową opłatą

5.2.1. Dodanie danych o spółce dominującej kosztuje 45 zł za każdy podmiot dominujący na rok.

5.2.2. Walidacja danych funduszu kosztuje 45 zł rocznie.

5.2.3.W przypadku wybrania usługi fast-track podczas realizacji zakupu, naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 108 zł.

5.2.4. Ceny Certyfikatu i Znacznika LEI oraz wersji papierowej certyfikatu można znaleźć w niniejszej witrynie w sekcji „Certyfikat LEI + Znacznik”.

6. Zasady zwrotów

6.1 Aby ubiegać się o zwrot pieniędzy, należy wysłać wiadomość na adres [email protected]. Prośby o zwrot kosztów i anulowanie można również przesyłać na adres Uus 21-2, 10111, Tallinn, Estonia.

6.2 Zwrot zostanie wydany ciągu 7 dni. Czas potrzebny na przetworzenie zwrotu może być zróżnicowany w zależności od banku. Otrzymanie zwrotu może nastąpić po upływie do 30 dni.

6.3. Rejestr LEI ma prawo naliczyć opłatę za zwrot w wysokości 135 zł za każdy zwrot.

6.4. Klient ma prawo żądać zwrotu pieniędzy, jeżeli nie spełnia żadnego z warunków, o których mowa w pkt. 6.5.

6.5. Rejestr LEI ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy, jeśli:

6.5.1. Wniosek został uznany za ostateczny.

6.5.2. Automatyczne odnawianie kodu LEI zostało ukończone.

6.5.3. Klient zamówił wieloletnie odnawianie kodu LEI (np. 5-letni kod LEI), a następnie odkrył, że nie potrzebuje już aktywnego kodu LEI.

6.5.4. Klient przeniósł kod LEI do innego usługodawcy przed upływem przedpłaconego okresu odnawiania.

6.5.5. Dni z okresu odnowienia kodu LEI zostały utracone, ponieważ klient przeniósł i odnowił kod LEI zarządzany przez usługodawcę innego niż Rejestr LEI, a „data następnego odnowienia” kodu LEI wypadała później niż na 60 dni w przód.

6.5.6. Dni od okresu odnowienia kodu LEI międzynarodowego oddziału zostały utracone, ponieważ kod LEI centrali został ustawiony na status LAPSED (WYGASŁY), a następnie kod LEI oddziału międzynarodowego został ustawiony na status LAPSED (WYGASŁY).

6.5.7. Kod LEI nie mógł zostać nadany, odnowiony lub przeniesiony w wyniku niedostarczenia przez klienta wymaganych informacji w ciągu 60 dni. Wymagane informacje mogą obejmować między innymi:

  • pełnomocnictwo,
  • dowód upoważnienia,
  • dokumenty wskazujące upoważnionych przedstawicieli podmiotu prawnego,
  • dokumenty rejestracyjne,
  • dokumenty przedstawiające datę utworzenia podmiotu prawnego,
  • dokumenty potwierdzające czas wprowadzenia zmian w danych podmiotu prawnego,
  • dokumenty na potwierdzenie konsolidacji lub powiązań w ramach funduszu,
  • kod LEI siedziby głównej lub funduszu parasolowego,
  • wszelkie inne dokumenty lub informacje związane z podmiotem prawnym.

6.5.8. Po sprawdzeniu dostarczonych danych spółki dominującej (poziomu 2.) stało się jasne, że co najmniej jeden z podmiotów dominujących nie konsoliduje kont jednostki zależnej.

6.5.9. Klient nie przyjął dostawy wersji papierowej Certyfikatu LEI lub podał nieprawidłowe dane.

6.6. Okres zwrotu określony w zasadach zarządzania GLEIF RA będzie należycie przestrzegany.

7. Prawo właściwe

7.1 Niniejsza umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z niej lub w związku z nią, jej przedmiotem lub sformułowaniem będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii i Walii.

Warunki końcowe

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania związane z numerem LEI powiązanym z reprezentowanym przez klienta podmiotem prawnym. Rejestr LEI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z kodami LEI.

Rejestr LEI działa jako agent rejestracyjny LEI w imieniu klienta i współpracuje z akredytowanymi przez GLEIF jednostkami LOU w celu zamawiania, odnawiania, przenoszenia i aktualizowania kodów LEI dla swoich klientów.

Rejestr LEI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoim Regulaminie w dowolnym momencie. Dokument przedstawiający aktualny Regulamin można zawsze znaleźć w witrynie Rejestr LEI: https://www.leirejestr.pl