REGULAMIN USLUG

Regulamin sklepu internetowego Rejestr LEI

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem www.leirejestr.pl

Sprzedającym jest LEI Register OU siedzibą w Tallinn przy ul. Telliskivi 18/2, zarejestrowana pod nr 14412769.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod adresem: Telliskivi 18/2, 10611 Tallinna, pod numerem telefonu +48 22 307 1108 lub adresem e-mail: [email protected]

1 – DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Rejestr LEI.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje zakupu za pośrednictwem strony internetowej. Wnioskodawca potwierdza, że ma pełne prawo do ubiegania się o kod LEI w imieniu podmiotu prawnego.
 3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej leirejestr.pl
 4. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana na stronie internetowej, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy LEI Register a Klientem, z wykorzystaniem strony internetowej www.leirejestr.pl.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Sklep – sklep stacjonarny firmy LEI Register zlokalizowany w Tallinn przy ul. Telliskivi 18/2 i serwis internetowy dostępny pod adresem www.leirejestr.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 8. Oddział – wydzielony punkt sprzedaży LEI Register, wskazany na liście Oddziałów prezentowanych na stronie leirejestr.pl
 9. Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Kupującego w procesie rejestracji w Sklepie, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Sklepie, na potrzeby wykonywanych przez LEI Register czynności związanych z realizacją zamówień.
 10. Prawo właściweNiniejsza umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z niej, jej przedmiotu lub okoliczności zawarcia, lub pozostające w związku z nią, jej przedmiotem lub okolicznościami zawarcia podlegają przepisom prawa Anglii i Walii i winny być interpretowane zgodnie z nimi.
 11. Właściwość sądówKażda ze stron wyraża nieodwołalną zgodę na to, iż sądy Anglii i Walii są wyłącznie właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych) wynikających z niniejszej umowy, jej przedmiotu lub okoliczności zawarcia, lub pozostających w związku z nią, jej przedmiotem lub okolicznościami zawarcia.
 12. Wnioskodawca potwierdza, iż ​​jest w pełni umocowany do ubiegania się o nadanie kodu LEI w imieniu Podmiotu Prawnego. 

2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.leirejestr.pl
 2. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Wnioskodawca potwierdza, że ma pełne prawo do ubiegania się o kod LEI w imieniu podmiotu prawnego.
 3. Firma LEI Register prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sklepu stacjonarnego i strony www.leirejestr.pl.
 4. Wszystkie oferowane w sklepie LEI Register produkty są oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych w witrynie internetowej Sklepu, jak również zastosowanych rozwiązań, grafik, zdjęć Towarów na wszystkich polach eksploatacji bez pisemnej zgody LEI Register jest zabronione.

3 – SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.leirejestr.pl są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki i ubezpieczenia.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie, poprzez e-mail lub w siedzibie i oddziałach firmy LEI Register.
 3. Zamówienia przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia w sklepie stacjonarnym można składać w godzinach pracy Sklepu.
 4. Zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, poda dane kontaktowe (w tym adres e-mail), a w przypadku dostawy kurierem – dokładny adres, na który ma być wysłany Towar.
 5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, które zostaną załączone do wysłanej przesyłki.
 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu, potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
 8. Ze względu na uzależnienie cen srebra inwestycyjnego od zmian na rynku finansowym, zapłatę przelewem bankowym należy zrealizować w przeciągu 1 godziny od daty i godziny złożenia zamówienia. Niedokonanie zapłaty w tym terminie może skutkować anulowaniem zamówienia.
 9. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93), są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Użytkownika.

4 – KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie lub mailowo.
 2. W wypadku płatności przelewem lub kartą przesyłka dostarczana jest w terminie 1-2 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego.
 3. Klient każdorazowo informowany jest drogą mailową o wysyłce towaru.
 4. Klient obciążany jest kosztami dostawy i ubezpieczenia (wysyłki) określonymi w cenniku.
 5. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Klienta adres, a odbiór przesyłki przez osobę, która wskazała, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczny. LEI Register nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Klienta.

5 – PŁATNOŚCI

 1. Do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest paragon lub faktura.
 2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić przelewem na konto Sprzedawcy.
 3. LEI Register dopuszcza możliwość zapłaty za Towar w walutach innych niż złoty polski. Przeliczenie równowartości danej waluty na złote polskie nastąpi z uwzględnieniem kursów walut wskazanych przez Sprzedawcę.

6 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie, na adres Sprzedawcy, oświadczenia przed upływem wskazanego w prawie terminu.
 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Pieniądze zostają zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu nienaruszonego Towaru.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku produktów, których cena zależy od ruchu cen na rynkach finansowych (Dz. U. 2014 poz. 827, Art. 38, pkt. 2).

7 – PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca wymieni Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru, według wyboru Klienta.
 4. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru zostaną Klientowi zwrócone niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji na jego korzyść.
 5. Dostawa Towaru jest dokonywana z prawem do sporządzenia protokołu będącego podstawą do ewentualnej reklamacji, w przypadku nie przyjęcia go z powodu uszkodzonego opakowania.
 6. Klient traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomił sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

8 – POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umowy sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacje o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzonych danych:
  • w trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „zamów”, Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym, mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta
  • weryfikacji danych lub korekty – zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy, na adres [email protected]
 • Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 • Klienci dokonujących zakupów w Sklepie mają możliwość utworzenia konta klienta. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego.
 • Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

9 – ZMIANA REGULAMINU

 1. Informacje o wszelkich zmianach w Regulaminie będą niezwłocznie publikowane na stronie Sklepu.
 2. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania, nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie będą możliwe.
 4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 5. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

10 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy: ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej, zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data publikacji Regulaminu: 05.03.2018