LEI POLSKA - ZŁÓŻ WNIOSEK PRZED GODZ. 17:00 I OTRZYMAJ SWÓJ KOD LEI JUŻ DZIŚ*

2 min
Weryfikacja danych
1-24 h
Zatwierdzenie kodu LEI
566 wniosków przyjętych przez ostatnich 7 dni   /   109 przez ostatnie 24h
Otrzymaj swój kod LEI w ciągu kilku godzin, a nie dni! Najszybszy i najtańszy wniosek o przyznanie kodu LEI w Polsce.
269zł 269zł
/
1 rok 1 rok
269 zł rok 269 zł rok
690zł 690zł
/
3 lata 3 lata
230 zł rok 230 zł rok
990zł 990zł
/
5 lat 5 lat
198 zł rok 198 zł rok

Adres siedziby podmiotu zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze*Uwaga - pierwsza znana data nie może być datą po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego. W tym przypadku firma nie posiada bezpośredniego lub ostatecznego organu macierzystego, ponieważ nie posiada konsolidacji w sprawozdaniu finansowym. Powyżej prosimy zaznaczyć „Nie posiadam bezpośredniego lub ostatecznego organu macierzystego” lub zaznaczyć wyjątek „Nie konsoliduje się”. Dziękujemy!

*Uwaga - pierwsza znana data nie może być datą po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego. W tym przypadku firma nie posiada bezpośredniego lub ostatecznego organu macierzystego, ponieważ nie posiada konsolidacji w sprawozdaniu finansowym. Powyżej prosimy zaznaczyć „Nie posiadam bezpośredniego lub ostatecznego organu macierzystego” lub zaznaczyć wyjątek „Nie konsoliduje się”. Dziękujemy!

LEI rejestracja za pomocą VISA
LEI rejestracja za pomocą Mastercard
LEI rejestracja za pomocą PayPal


CENA KODU LEI

Kod LEI na jeden rok
Kod LEI na trzy lata
Kod LEI na pięć lat

Odnowienie kodu LEI na rok 269 zł*
+VAT 23% / 0% VAT, jeśli numer VAT UE jest ważny
** Faktura zostanie wysłana po przypisaniu kodu LEI


Kto obecnie potrzebuje kod LEI?

Od 3 stycznia 2018 r. wszystkie podmioty prawne, które chcą dokonywać transakcji na europejskich rynkach finansowych, obejmujących wszelkiego rodzaju papiery wartościowe lub instrumenty pochodne (np. akcje, obligacje, fundusze ETF, kontrakty wymiany walut typu forward, swap, swapy na stopy procentowe itp.), muszą złożyć podanie w celu uzyskania kodu LEI.

Upraszczając, jeśli chcesz kupować lub sprzedawać papiery wartościowe w firmie, musisz uzyskać kod LEI. Obecnie większość wymogów dotyczących kodu LEI wynika z dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) oraz rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR). Głównym celem tych aktów prawnych jest zapewnienie większej transparentności i stabilności światowego rynku finansowego. Wszystkie przepisy prawne dotyczące kodu LEI można znaleźć tutaj.

Wniosek o przyznanie kodu LEI

Złożenie wniosku o przyznanie numeru lub kodu LEI to prosty proces w trzech krokach.

1. Wypełnij wszystkie wymagane pola w powyższym formularzu wniosku o przyznanie kodu LEI.  W większości przypadków dane podmiotu są gromadzone automatycznie z baz danych Krajowego Rejestru Przedsiębiorców lub Bazy Internetowej REGON.

2. Wyślij swój wniosek i dokonaj płatności za pomocą karty kredytowej, PayPal lub przelewem bankowym.

3. Twoje dane zostaną przetworzone, a kod LEI wysłany pocztą elektroniczną.

Twój wniosek zostanie przesłany do weryfikacji wprowadzonych danych zaraz po dokonaniu płatności. W 90% przypadków otrzymasz swój kod LEI w ciągu 2 godzin*.

*w dni powszednie


CZYM JEST KOD LEI?

Kod LEI w skrócie

 • LEI - Numer identyfikacyjny podmiotu prawnego / unikalny kod identyfikacyjny dla podmiotu prawnego. Może on być również używany jako międzynarodowy numer rejestracyjny firmy.
 • Unikalny kod identyfikacyjny (LEI) dla podmiotów dokonujących transakcji handlowych na rynkach papierów wartościowych.
 • Każda transakcja przeprowadzana na takich rynkach pozwoli nawiązać kontakt z kontrahentem posiadającym kod LEI.
 • Organy regulacyjne (np. banki centralne) używają go do nadzorowania rynków finansowych. Kod LEI łączy rynki finansowe, firmy i organy regulacyjne.
 • Kod ten jest zatwierdzony przez państwa grupy G20.
 • Dane podmiotu prawnego powiązane z kodem LEI dostępne są nieodpłatnie w bazie danych GLEIF.
 • Wydanie kodu LEI odbywa się w ramach jednostek LOU objętych akredytacją GLEIF.
 • GLEIF - Globalny System Identyfikatora Podmiotu Prawnego. Popierany przez państwa grupy G20 i ustanowiony przez Radę Stabilności Finansowej. Zarządzany przez  Komitet Nadzoru Regulacyjnego dla LEI (LEI ROC)
 • Pamiętaj, BRAK LEI OZNACZA NIEMOŻNOŚĆ PROWADZENIA HANDLU

Identyfikator podmiotu prawnego - co oznaczają poszczególne cyfry i litery?

Identyfikator podmiotu prawnego dostosowany jest do normy ISO 17442. Składa się on z kombinacji 20 cyfr i liter.

 • Pierwsze cztery cyfry zawsze oznaczają LOU (Local Operating Unit) - jednostkę, która początkowo wydała kod LEI.
 • Cyfry 5 i 6 zawsze mają wartość zerową.
 • Cyfry/litery od siedmiu do osiemnastu to unikalne identyfikatory każdego podmiotu prawnego.
 • 2 ostatnie cyfry to suma kontrolna. Służą one do celów weryfikacyjnych.

Kod LEI struktura


Kod LEI łączy poszczególne elementy.

Długofalowym założeniem GLEIF jest nadanie jednego uniwersalnego numeru rejestracyjnego wszystkim podmiotom działającym na całym świecie. Jest to identyfikator, który umożliwiłby dostarczanie konsumentom ujednoliconych, wysokiej jakości i darmowych danych referencyjnych.

„Wierzymy, że docelowo każda firma powinna mieć jedną tożsamość. Posiadanie kodu LEI pozwoli ten cel osiągnąć”.

GLEIF


Przyszłość kodu LEI i dlaczego warto złożyć wniosek już teraz!

Istnieje wiele możliwych przypadków użycia, w których kod LEI może się przydać.

 1. Kod LEI jest już obecnie stosowany jako identyfikator dla dużych kredytobiorców korporacyjnych w Indiach. Więcej informacji na temat korzystania z kodu LEI w Indiach. Bardzo prawdopodobnym jest, że inne kraje na całym świecie pójdą w ich ślady. Pomoże to zrozumieć ogólną kondycję finansową większych kredytobiorców korporacyjnych. Co więcej, Europejski Bank Centralny używa już kodu LEI jako jednego identyfikatora w celu przeprowadzania sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. 
 2. Globalny numer LEI lub globalny numer rejestracyjny przedsiębiorstwa. Jako że baza danych jest aktualna i bezpłatna dla użytkownika końcowego, pozwoli to lepiej zrozumieć z kim prowadzimy interesy. Ułatwi to również proces przystępowania dla banków i dostawców usług finansowych.
 3. Szybka i skuteczna identyfikacja firm internetowych i dostawców usług e-commerce. Wraz z rozwojem usług e-commerce kod LEI zapewni nam szybki przegląd podmiotu, od którego będziemy zamawiać towary. Jedno kliknięcie na numer LEI i uzyskamy pełne dane o firmie.  
 4. Wiele nowych przypadków zastosowań jest opracowywanych bardzo szybko: np. pieczęcie witryn, LEI w certyfikatach SSL itp.

Kto może wydawać kody LEI?

Prawidłowość wydawania kodów LEI nadzoruje GLEIF. GLEIF jest organizacją kontrolującą procedurę wydawania kodów LEI, lecz sama ich nie wydaje. Są one za to wydawane za pośrednictwem sieci publicznych i prywatnych przedsiębiorstw działających jako LOU. Ich głównym celem jest dostarczenie rejestracji, odnowienie kodów LEI oraz pełnienie roli pośrednika dla organizacji chcących uzyskać kod LEI. Pełna lista LOU znajduje się na stronie internetowej GLEIF.

Rejestr LEI Polską współpracuje z kilkoma partnerami LOU. Rejestr LEI Polską pełni rolę LEI agenta rejestracyjnego. Naszym zadaniem jest pomoc firmom i podmiotom publicznym w uzyskaniu wiarygodnych informacji na temat LEI oraz zarządzanie komunikacją pomiędzy LOU a podmiotami, które chcą ubiegać się o kod LEI. Weryfikujemy dane dostarczone z publicznie dostępnych baz danych, takich jak Krajowy Rejestr Przedsiębiorców itp. Pełna lista rejestrów spółek i innych rejestrów znajduje się na stronie Lista organów rejestracyjnych GLEIF. Dowiedz się więcej o agencjach rejestracyjnych.


FAQ dotyczące kodu LEI

Czym jest kod LEI?

LEI lub Identyfikator Podmiotu Prawnego to międzynarodowy, zawierający 20 znaków kod alfanumeryczny służący do identyfikacji podmiotów prawnych. Każdy kod LEI jest unikalny: jest on przypisywany do jednego podmiotu prawnego i nie może zostać przeniesiony na żaden inny podmiot. Kod LEI jest identyfikatorem o charakterze wyłącznym, ponieważ każdy podmiot prawny otrzymuje tylko jeden kod LEI.

Kod LEI nie zastępuje krajowego kodu rejestracyjnego firmy.

Dlaczego LEI jest potrzebny?

Kod LEI pozwala na identyfikację podmiotu prawnego na bazie kluczowych danych referencyjnych (nazwa, lokalizacja itp.). Kod LEI umożliwia identyfikację podmiotów prawnych działających na globalnych rynkach finansowych w celach nadzorczych.

Przykładowo, kody LEI są obecnie wykorzystywane w ramach Europejskiego Rozporządzenia Odnośnie Infrastruktury Rynku (EMIR) celem identyfikacji kontrahentów transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. W dniu 1 listopada 2017 r., kiedy to przyjęto rozporządzenie (EU) nr 2017/105, do zgłaszania wszystkich transakcji dotyczących instrumentów pochodnych niezbędny jest kod LEI.

Od 1 stycznia 2017 r. od wszystkich emitentów wymaga się posiadania kodu LEI w celu ułatwienia dostępu do informacji regulacyjnych.

W jakim stopniu LEI ma odniesienie do transakcji dotyczących papierów wartościowych?

Począwszy od 3 stycznia 2018 r. kody LEI wykorzystywane są do zgłaszania transakcji na papierach wartościowych realizowanych przez dostawców usług inwestycyjnych do organów nadzorczych celem identyfikacji klientów będących osobami prawnymi. Rzeczone raporty transakcyjne wykorzystywane są do identyfikacji i badania nadużyć na rynku, a także do monitorowania transakcji oraz działalności dostawców usług inwestycyjnych na rynkach papierów wartościowych. Format raportu określa rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej.

Kto jest zobowiązany do posiadania kodu LEI?

Od 3 stycznia 2018 r. osoby prawne zobowiązane są do posiadania kodu LEI, jeśli dokonują transakcji w systemie obrotu (na rynku regulowanym, wielostronnym systemie obrotu itd.) lub poza systemem obrotu handlując papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu lub będącymi w obrocie w systemie obrotu oraz dla których złożono wniosek o dopuszczenie do obrotu, a także papierów wartościowych, w przypadku których instrumentem bazowym jest papier wartościowy będący w obrocie lub indeks albo koszyk złożony z papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu w systemie obrotu.

Czy dostawcy usług inwestycyjnych, jak na przykład banki, mają prawo żądać kodu LEI?

Dostawcy usług inwestycyjnych są zobowiązani wymagać od klientów będących osobami prawnymi dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do przekazania informacji o transakcjach organom nadzoru. Informacje takie obejmują kody LEI.

Co się stanie, gdy klient nie poda kodu LEI?

Jeżeli klient będący osobą prawną nie przedstawi dostawcy usług inwestycyjnych niezbędnych informacji, w tym kodu LEI, podczas zgłaszania transakcji, usługodawca nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązku sprawozdawczości. W związku z tym dostawca usług inwestycyjnych może odmówić świadczenia usługi.

Kto wydaje kody LEI?

Wnioski o kod LEI składać można u autoryzowanych operatorów LEI. Kody LEI wydawane są przez LOU (Lokalne Jednostki Operacyjne). Pomoc w ubieganiu się o kod LEI może zostać udzielona przez zarówno oficjalnych jak i nieoficjalnych agentów rejestracyjnych.

Otrzymałem kod LEI, jednakże przedstawiciele banku twierdzą, że jest on nieaktywny lub nieważny.

Banki i dostawcy usług inwestycyjnych sprawdzają ważność kodów LEI w bazie danych GLEIF. Jako, że GLEIF wykonuje aktualizacje bazy danych raz dziennie, kod LEI wydany użytkownikowi pojawi się w bazie danych następnego dnia w okolicach godziny 14.00 CEST. Przykładowo, jeżeli Twój kod LEI został wydany dzisiaj, pojawi się on w globalnej bazie danych jutro w okolicach godziny 14.00 (CEST).

Gdzie mogę sprawdzić ważność mojego kodu LEI?

Ważność i informacje związane z kodem LEI można sprawdzić na stronie internetowej GLEIF pod adresemwww.gleif.org. Możesz również sprawdzić ważność swojego kodu LEI, korzystając z naszego modułu wyszukiwania.

Czym jest GLEIF?

GLEIF to międzynarodowa organizacja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu kodów LEI oraz za monitorowanie emitentów kodów LEI. Siedziba GLEIF znajduje się w Bazylei (Szwajcaria). Strona internetową GLEIF mieści się pod adresemwww.gleif.org

Co to jest LOU?

LOU (lub lokalna jednostka operacyjna) to organizacja, która posiada autoryzację  GLEIF na wydawanie kodów LEI. LOU ściśle współpracują z agentami rejestracyjnymi, którzy to ułatwiają organizacjom proces ubiegania się o kody LEI. Lista LOU znajduje się tutaj.

Kim jest agent rejestracyjny?

Agent rejestracyjny to firma lub organizacja, która oferuje swoją profesjonalną pomoc przy składaniu wniosków o kody LEI. Szczegółowa lista agentów rejestracyjnych znajduje się tutaj:

Rejestr LEI jest LEI agentem rejestracyjnym.

Czy każdy kraj ma odrębny prefiks kodów LEI?

Kody LEI są kodami uniwersalnymi i nie są powiązane z żadnym konkretnym krajem. Każde LOU posiada swój własny identyfikator, który zawiera się w pierwszych czterech cyfrach lub literach kodu LEI. Kody LEI są akceptowane na całym świecie, niezależnie od tego, który LOU go wydał.

Dlaczego kody LEI należy odnawiać?

Odnowienie kodu LEI jest niezbędne, aby zagwarantować aktualność danych o firmie przypisanej do kodu LEI. Aby odciążyć w kwestiach administracyjnych firmy oraz organizacje, rejestr LEI umożliwia uiszczanie za kilka jednorocznych odnowień jednocześnie. W rzeczonym przypadku rejestr LEI podejmuje się weryfikacji informacji po odnowieniu kodu LEI na wyznaczony okres. Dane aktualizowane są na podstawie oficjalnych danych rejestrowych.

Jak długo trwa proces ubiegania się o kod LEI?

Rejestr LEI zwykle wydaje kod LEI w ciągu 1-24 godzin od momentu uiszczenia opłaty za wniosek.

Rejestr LEI wydaje kod LEI najpóźniej w ciągu 24 godzin (jeśli płatność została zaksięgowana, a firma dostarczy niezwłocznie wszelkie niezbędne dokumenty dodatkowe).

Czy informacje związane z LEI mają charakter publiczny?

Tak, system LEI opiera się na zasadzie upublicznienia otrzymanych informacji. Dane firmy powiązane z LEI (nazwa, kod rejestracyjny, adres, adres głównej siedziby, kraj rejestracji itp.) są dostępne dla wszystkich użytkowników za pośrednictwem strony internetowej GLEIF.

Czy muszę płacić za kod LEI?

Kody LEI są wydawane za opłatą, natomiast za odnowienie kodu na okres jednego roku również należy uiścić opłatę. Cennik rejestru LEI jest dostępny tutaj.

Co się stanie, w sytuacji, gdy nie posiadam kodu LEI lub jeżeli wygaśnie?

Aby mieć możliwość spełnienia swojego obowiązku sprawozdawczego, dostawcy usług inwestycyjnych wymagają od swoich klientów, którzy są osobami prawnymi, posiadania ważnego kodu LEI. Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek transakcji na papierach wartościowych, dostawcy usług inwestycyjnych weryfikują, czy klient posiada ważny kod LEI.

LEI:
Następna Data Odnowienia LEI::
Twoim kodem LEI zarządza obecnie [current_lou]. Prosimy pamiętać, iż możemy odnowić Twój kod LEI jedynie jeśli jest on przez nas zarządzany. Aby rozpocząć proces odnawiania kodu LEI, najpierw musimy przenieść Twój kod LEI do naszego Partnerskiego LOU, RapidLEI. RapidLEI jest to wystawca kodów LEI z akredytacją GLEIF. Prosimy skorzystać z formularza przeniesienia celem przeniesienia kodu LEI, wówczas będziemy mogli pomóc z procesem odnawiania.
Twoim kodem LEI zarządza obecnie [current_lou]. Wkrótce przeniesiesz swój kod LEI pod kontrolę Rejestru LEI. Aby ukończyć proces, musimy przenieść Twój kod LEI na nasze Partnerskie LOU, RapidLEI. RapidLEI jest to wystawca kodów LEI z akredytacją GLEIF. Prosimy wybrać między przeniesieniem regularnym (bez odnawiania kodu LEI) lub przeniesieniem z odnowieniem kodu LEI.

Jaka jest różnica między przeniesieniem, a odnowieniem numeru LEI?Odnowienie numeru LEI jest coroczną aktualizacją danych rejestracyjnych dotyczących podmiotu prawnego w bazie danych GLEIF. Dane dotyczące podmiotu muszą być aktualizowane co najmniej raz w roku.

Transfer numeru LEI jest przeniesieniem numeru LEI od jednego usługodawcy do drugiego. Przeniesienie numeru LEI zapewnia klientowi możliwość wyboru pomiędzy usługodawcami. Jeśli klient nie jest zadowolony z opłat, usług lub jakości danych, może przenieść swój numer LEI do innego emitenta LEI (LOU). Podczas procesu przeniesienia numer LEI nie ulega zmianie. Jest to proces finalny, który nie jest widoczny dla klientów końcowych. Wszystkie numery LEI są obowiązujące w każdej jurysdykcji. Dostawcy usług inwestycyjnych, zgodnie z LOU, nie rozróżniają numerów LEI.

Rejestr numerów LEI oferuje usługę przeniesienia oraz odnowienia numeru LEI w celu zapewnienia najwyższej dokładności danych.
Aby kontynuować proces odnawiania, najpierw musimy przenieść Twój kod LEI, prosimy skorzystać z formularza przenoszenia kodu LEI w celu kontynuacji procesu odnawiania.
"Drogi kliencie, Twoim kodem LEI zarządza obecnie nasz partner LOU RapidLEI, lecz bez naszego udziału jako Agenta Rejestracyjnego. Doceniamy Twoje zainteresowanie naszą usługą, lecz niestety obecnie nie jesteśmy w stanie zająć się Twoim podmiotem. W celu odnowienia swego kodu LEI prosimy o kontakt z RapidLEI bezpośrednio pod adresem support@rapidlei.com lub wizytę na ich witrynie partnerskiej celem odszukania swego partnera lokalnego. Dziękujemy za wyrozumiałość! Zespół Wsparcia Rejestru LEI"
Czy zgadzasz się na przeniesienie i pragniesz odnowić kod LEI przy pomocy tego samego wniosku?
Twój wniosek o przeniesienie kodu LEI jest niemal ukończony. W ramach ostatecznego potwierdzenia musimy się upewnić, że celowo wybrałeś przeniesienie kodu LEI bez odnowienia danych. Czy jednak chciałbyś odnowić swój kod LEI wraz z przeniesieniem?