LEI REJESTRACJA PODANIE

LEI rejestracja podanie bierze tylko kilka minut

LEI rejestracja za pomocą VISA
LEI rejestracja za pomocą Mastercard
LEI rejestracja za pomocą PayPal


LEI rejestracja podanie

LEI rejestracja podanie bierze tylko kilka minut. Naszym celem jest jest sprawienie, aby proces przyznania kodu LEI był szybki, prosty i skuteczny. Aby ubiegać się o kod LEI, należy postępować zgodnie z trzystopniowym procesem.

 1. Wypełnij pola w formularzu wniosku o przyznanie kodu LEI.  

W większości przypadków dane firmy są pobierane automatycznie z bazy danych KRS lub z Bazy Internetowej REGON. Jeśli ubiegają się Państwo o przyznanie kodu LEI dla przedsiębiorstwa lub organizacji, która nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Bazie Internetowej REGON, prosimy o przesłanie dokumentu rejestracyjnego w celu zweryfikowania adresu prawnego, nazwy funduszu powierniczego/programu/firmy oraz organu poświadczającego dla danego podmiotu.

 1. Wyślij wniosek i dokonaj płatności za pomocą karty kredytowej lub PayPal.
 2. Państwa dane zostaną przesłane do weryfikacji, zaś kod LEI wysłany pocztą elektroniczną.

Jeśli podane dane są nieprawidłowe lub nie można zidentyfikować osoby prawnej przy pomocy publicznych baz danych, skontaktujemy się z Państwem w celu zweryfikowania dostarczonych nam informacji.


Co się stanie, jeśli podmiot prawny nie jest zarejestrowany?

Większość spółek lub podmiotów zarejestrowanych jest w jednym lub wielu organach rejestrujących. Urzędem rejestrującym może być oficjalny rejestr spółek, taki jak KRS lub Baza Internetowa REGON.

Jeśli dany podmiot nie jest zarejestrowany, ale nadal potrzebuje kodu LEI, prosimy o przesłanie odpowiedniego dokumentu podczas składania wniosku. Może to być umowa powiernicza, rejestracja w urzędzie skarbowym lub kontrakt.


Czy mogę ubiegać się o kod LEI, jeśli nie jestem prawnym przedstawicielem firmy?

Tak, można ubiegać się o LEI nie będąc prawnym przedstawicielem firmy. Jednakże skontaktujemy się z Państwem w celu podpisania listu uwierzytelniającego przez przedstawiciela prawnego firmy. List uwierzytelniający dostarczymy pocztą elektroniczną, zaś podpisaną kopię można zeskanować lub zrobić zdjęcie telefonem komórkowym.


Czy mogę ubiegać się o kod LEI dla firmy zarejestrowanej w innym kraju?

Tak, można ubiegać się o kod LEI dla firmy zarejestrowanej w innym kraju. W tym celu należy wypełnić wniosek dla firmy zarejestrowanej w lokalnym rejestrze przedsiębiorstw. Następnie będziemy mogli zakończyć proces weryfikacji używając odpowiedniego rejestru.


Moja firma jest własnością innej firmy - co i kiedy muszę zgłosić?

Zgodnie z zasadami GLEIF, podmioty prawne są zobowiązane do udostępniania informacji o podmiocie dominującym i podmiocie dominującym najwyższego szczebla. Fakt, że jedna firma posiada część lub całość udziałów innej firmy, nie jest wystarczający, aby uczynić z niej podmiot dominujący.

Podmiot dominujący musi zostać zgłoszony tylko wtedy, gdy:

 1. Posiada PONAD 50% udziałów w podmiocie podrzędnym.
 2. ORAZ podmiot dominujący konsoliduje wyniki finansowe w sprawozdaniu rocznym.

Jeżeli podmiot podrzędny jest własnością podmiotu dominującego, lecz podmiot dominujący nie konsoliduje sprawozdań finansowych, to zgodnie z warunkami GLEIF nie jest to relacja spółka matka/spółka zależna.


Jakie informacje muszę podać, jeżeli osoba prawna jest własnością innej spółki, a roczne sprawozdania finansowe są konsolidowane?

 1. Nazwę i adres podmiotu dominującego
 2. Pierwszą znaną datę powiązania
 3. Okres rozliczeniowy (ostatniego skonsolidowanego sprawozdania rocznego)
 4. Dowód konsolidacji. Obecnie jedynym dokładnym dowodem konsolidacji jest ostatnie skonsolidowane sprawozdanie roczne podmiotu dominującego.

Co w sytuacji, gdy nie będę w stanie dostarczyć takich informacji?

Jeśli osoba prawna nie ma odpowiednich powiązań lub nie może ich zgłosić podczas ubiegania się o kod LEI, konieczne będzie wskazanie jednego z poniższych powodów:

- Osoby fizyczne: Nie istnieje podmiot dominujący w rozumieniu stosowanej definicji, ponieważ podmiot ten jest kontrolowany przez osobę fizyczną lub osoby nie posiadające pośredniej osobowości prawnej spełniające definicję podmiotu dominującego konsolidującego sprawozdania finansowe.

- Brak konsolidacji: Nie istnieje podmiot dominujący w rozumieniu zastosowanej definicji, ponieważ podmiot ten jest kontrolowany przez osoby prawne niepodlegające obowiązkowi sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

- Brak osoby znanej: Nie ma podmiotu dominującego w rozumieniu definicji stosowanej w GLEIF, ponieważ nie ma znanej osoby kontrolującej dany podmiot (np. zróżnicowany udział w kapitale zakładowym).

- Przeszkody prawne: Przeszkody w przepisach prawa lub regulacjach danej jurysdykcji uniemożliwiają przekazanie lub opublikowanie takich informacji. Podmiot nie może opublikować danych podmiotu dominującego w globalnej bazie danych kodów LEI.

- Nie uzyskano zgody: Zgoda podmiotu dominującego była konieczna na podstawie obowiązujących ram prawnych, a podmiot dominujący nie wyraził takiej zgody lub nie można było się z nim skontaktować.

- Wiążące zobowiązania prawne: Wiążące zobowiązania prawne (inne niż przepisy ustawowe lub wykonawcze danej jurysdykcji), takie jak przepisy prawa dotyczące podmiotu prawnego lub umowy, uniemożliwiają dostarczenie lub opublikowanie tych informacji.

- Nie wykluczono szkody: Podmiot podrzędny dążył do skonsultowania się z podmiotem dominującym w sprawie zgłaszania informacji dotyczących podmiotu dominującego, ale nie mógł on potwierdzić braku szkody w sposób, w który odpowiednio zapobiegłby ryzyku poniesienia odpowiedzialności przez podmiot podrzędny.

- Szkodliwe ujawnienie informacji: Ujawnienie tych informacji byłoby szkodliwe dla osoby prawnej lub odpowiedniego podmiotu dominującego. Obejmuje to powody ogólnie akceptowane przez organy publiczne w podobnych okolicznościach, na podstawie oświadczenia podmiotu.


Jaka jest różnica między podmiotem dominującym a podmiotem dominującym najwyższego szczebla?

Podmiot dominujący - pierwszy znany podmiot dominujący, który konsoliduje sprawozdania finansowe podmiotu podrzędnego.

Podmiot dominujący najwyższego szczebla - ostateczny partner konsolidacyjny podmiotu podrzędnego i podmiotu dominującego.

Przykład:

 1. Spółka Rejestr LEI występuje o przyznanie kodu LEI.
 2. Spółka Rejestr LEI  jest własnością LEI LTD (>50%) i konsoliduje sprawozdania finansowe Rejestru LEI.
 3. Spółka LEI LTD jest własnością Kodu LEI LTD (>50%), zaś Kod LEI LTD (>50%) jest własnością Holdingu LEI LTD.

Podmiot podrzędny - Rejestr LEI

Bezpośredni podmiot dominujący - Kod LEI LTD

Podmiot dominujący najwyższego szczebla - Ultimate LEI Code Parent Holding LTD


Jakie dane będą zawarte w rejestrze kodu LEI?

Dane dotyczące kodu LEI obejmują 2 poziomy.

Dane dotyczące kodu LEI POZIOM 1: ogólne informacje o podmiocie prawnym. Odpowiadają na pytanie „kto jest kim”?

 • Nazwa prawna
 • Nazwy alternatywne lub poprzednie nazwy podmiotu
 • Miejsce rejestracji spółki
 • Numer rejestracyjny podmiotu w rejestrze
 • Jurysdykcja
 • Forma prawna
 • Status (Aktywny, Zawieszony, Połączony, Rozwiązany)
 • Adresy (urzędowy i siedziba główna)

Szczegółowe dane dotyczące rejestracji kodu LEI:

 • Data rejestracji
 • Ostatnia aktualizacja - kiedy dane kodu LEI były ostatnio aktualizowane?
 • Status - Wydano - Wygasł - Wycofano - Anulowano - Oczekuje na archiwizację
 • Następna data odnowienia - kiedy dane dotyczące kodu LEI muszą być ponownie odnowione, aby utrzymać kod LEI aktywnym
 • Emitent kodu LEI - LOU, który jest obecnie zarządzającym tym kodem LEI

Więcej informacji odnośnie danych identyfikujących podmioty prawne na poziomie 1.


Dane dotyczące kodu LEI POZIOM 2: Kto jest właścicielem kogo?

Informacje o relacjach spółka matka - spółka zależna – ostateczny podmiot dominujący. Obejmuje to również wyjątki, w przypadku gdy dane poziomu 2 nie są zgłoszone.

Dalsze informacje o DANYCH KODU LEI POZIOMU 2.