POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) zawiera przegląd celów, podstaw prawnych i środków, w ramach których spółka LEI Register OÜ (zwana dalej „Rejestrem LEI” lub „my”) przetwarza dane osobowe. Ponadto Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe przetwarzamy, opisuje okresy przechowywania danych, a także prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, oraz sposób korzystania z tych praw.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych, a także spełnienia wszystkich wymogów regulacyjnych, Rejestr LEI przestrzega wymogów określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (UE) 2016/679 (zwanym dalej „RODO”) i innych obowiązujących przepisach w całej swojej działalności.

Administratorem danych osobowych użytkownika opisanych w niniejszej Polityce prywatności jest LEI Register OÜ.

Kod estońskiego rejestru handlowego: 14412769

Adres: Uus tn 21-2, Tallinn 10111, Republika Estońska

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected].

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Rejestr LEI przetwarza dane osobowe wyłącznie w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji celów opisanych w niniejszym rozdziale Polityki prywatności. Każde przetwarzanie danych osobowych ma określony, ograniczony cel i podstawę prawną, które zostały szczegółowo opisane poniżej.

2.1. Zawieranie i realizacja umów o świadczenie usług

Główne operacje Rejestru LEI obejmują działalność oficjalnego agenta rejestracyjnego kodów LEI (Legal Entity Identifier), które są wykorzystywane na całym świecie do identyfikacji podmiotu prawnego. Działania te obejmują usługi świadczone podmiotom prawnym związane z rejestracją, odnowieniem i przenoszeniem kodu LEI.

W celu świadczenia tych usług Rejestr LEI przetwarza dane kontaktowe przedstawicieli podmiotów prawnych korzystających z naszych usług (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszej sekcji jest (w zależności od etapu świadczenia usługi lub jej przygotowania) obowiązek wykonania umowy zawartej między Rejestrem LEI a klientem lub konieczność podjęcia działań przed zawarciem odpowiedniej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2.2. Działania marketingowe

Rejestr LEI i/lub nasi partnerzy umowni mogą wysyłać biuletyny i inne powiadomienia pocztą tradycyjną i elektroniczną do obecnych i potencjalnych klientów (będących również osobami prawnymi), korzystając z danych kontaktowych znalezionych w źródłach publicznych (zwanych dalej „Newsletterami”). Celem takiego przetwarzania danych jest przedstawienie usług Rejestru LEI potencjalnym klientom, zbieranie informacji zwrotnych na temat naszych usług i doświadczeń związanych z usługami oraz ulepszanie naszych procesów biznesowych i portfolio usług w oparciu o te informacje.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania biuletynów wysyłanych do jego podmiotu prawnego, naciskając przycisk „anuluj subskrypcję” obok odpowiedniego newslettera (w przypadku biuletynów wysyłanych pocztą elektroniczną). Można również zrezygnować z otrzymywania newsletterów (zarówno wysyłanych pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną), wysyłając nam powiadomienie z odpowiednią prośbą, korzystając z danych kontaktowych podanych w rozdziale 1 Polityki prywatności.

Podstawą prawną do wysyłania newsletterów jest, w zależności od konkretnej sytuacji, zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub podsekcje 103¹ 2 i 3 estońskiej ustawy o komunikacji elektronicznej.

Należy pamiętać, że jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych opartego na uprzedniej, ważnej zgodzie.

2.3. Wypełnianie zobowiązań prawnych

W pewnych okolicznościach musimy przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Obejmuje to na przykład obowiązki księgowe, odpowiadanie na zapytania organów rządowych, obowiązki wynikające z przepisów AML/CFT oraz informowanie organów nadzorczych i osób fizycznych o (potencjalnych) naruszeniach.

W takich sytuacjach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz obowiązek prawny (art. 6(1)c) RODO).

3. Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe wyłącznie przez okres, w którym jest to konieczne do celów określonych w rozdziale 2 niniejszej Polityki prywatności.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umów z klientami

Takie dane osobowe są zasadniczo przechowywane przez czas trwania danej relacji z klientem i do czasu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń prawnych. Dane osobowe przetwarzane w trakcie negocjacji przed zawarciem umowy lub konsultacji, które nie zakończyły się zawarciem umowy (np. dane przetwarzane podczas konsultacji i zapytań o cenę), będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia odpowiednich negocjacji.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby działań marketingowych

Takie dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania konieczności ich przetwarzania, ale nie dłużej niż do momentu zakończenia relacji z klientem lub wycofania zgody, która stanowiła podstawę prawną określonych działań marketingowych (o ile podstawą prawną przetwarzania była zgoda).

Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych

W celu wypełnienia zobowiązań prawnych i w innych szczególnych okolicznościach możemy przechowywać dane osobowe przez okres dłuższy niż wskazany powyżej, w tym:

(a) w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega Rejestr LEI;
(b) ze względów księgowych;
(c) z przyczyn związanych z realizacją ewentualnych praw do roszczeń.

Na przykład przechowujemy całą oryginalną dokumentację księgową (np. faktury) przez 7 lat od końca roku obrotowego, w którym dokonano odpowiedniego zapisu księgowego. W celu umożliwienia dochodzenia roszczeń lub wniesienia sprzeciwu wobec ewentualnych roszczeń wobec nas, możemy przechowywać dane osobowe przez okres 5 lat lub maksymalnie 10 lat (w przypadku umyślnego naruszenia) zgodnie z terminami przedawnienia roszczeń, a w przypadku toczących się sporów - do czasu ich ostatecznego rozstrzygnięcia.

4. Pliki cookies

Oprócz przetwarzania danych opisanego powyżej, używamy plików cookie na stronie internetowej https://www.leirejestr.pl (zwanej dalej „Witryną”), których celem jest zapewnienie lepszego, szybszego i bezpieczniejszego doświadczenia użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze, smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu używanym do odwiedzania Witryny. Pliki cookie dostarczają nam informacji o sposobie korzystania z Witryny, umożliwiają nam tworzenie statystyk odwiedzin Witryny, wyświetlanie treści marketingowych, które mogą być interesujące dla użytkownika, oraz zapewniają funkcjonalność i wysoki standard obsługi Witryny.

Witryna wykorzystuje następujące pliki cookie:

Niezbędne pliki cookie

Plik cookie Cel Okres przechowywania
__cfruid Cloudflare używa tego pliku cookie do identyfikacji zaufanego ruchu internetowego. sesja
enforce_policy PayPal używa tego pliku cookie dla zapewnienia bezpiecznych transakcji. 1 rok
LANG PayPal używa tego pliku cookie, aby zapewnić opcje płatności i bezpieczeństwo. 9 godzin
tsrce PayPal używa tego pliku cookie, aby włączyć usługę płatności PayPal w witrynie. 3 dni
x-pp-s PayPal używa tego pliku cookie w celu przetwarzania płatności w witrynie. sesja
l7_az PayPal używa tego pliku cookie dla funkcji logowania do PayPal w witrynie. 1 godzina
ts PayPal używa tego pliku cookie, aby umożliwić bezpieczne transakcje za pośrednictwem PayPal. 1 rok 1 miesiąc 4 dni
ts_c PayPal używa tego pliku cookie, aby umożliwić bezpieczne płatności za pośrednictwem PayPal. 1 rok 1 miesiąc 4 dni
leiregister_order_id Identyfikator formularza wniosku potrzebny do dopasowania płatności do właściwego formularza. Służy również do wyświetlania prawidłowych danych zamówienia po dokonaniu płatności. 3 dni
JSESSIONID Ten plik cookie jest tworzony/wysyłany podczas tworzenia sesji w celu utrzymania sesji przez czas trwania wizyty. sesja
BIGipServer* Ten plik cookie służy do równoważenia obciążenia i zapewnienia spójnych sesji użytkowników oraz wydajności witryny. sesja
TS01* Ten plik cookie służy do zarządzania bezpieczeństwem i sesją, zapewniając bezpieczne transakcje i spójne wrażenia użytkownika. sesja
LS_CSRF_TOKEN Zoho używa tego pliku cookie dla celów bezpieczeństwa, aby uniknąć oszustw typu Cross-Site Request Forgery (CSRF) dla wywołań AJAX wykonywanych przez odwiedzającego. sesja
PHPSESSID Ten plik cookie jest natywny dla aplikacji PHP. Plik cookie przechowuje i identyfikuje unikalny identyfikator sesji użytkownika w celu zarządzania sesjami użytkowników w witrynie. Plik cookie jest plikiem sesyjnym i zostanie usunięty po zamknięciu wszystkich okien przeglądarki. sesja

Funkcjonalne pliki cookie

Plik cookie Cel Okres przechowywania
SRM_B Microsoft Advertising używa tego pliku cookie jako unikalnego identyfikatora odwiedzających. 1 rok 24 dni
leiregistero-_zldp Ten plik cookie identyfikuje unikalnych odwiedzających Zoho SalesIQ 1 rok 1 miesiąc 4 dni
leiregistero-_zldt Ten plik cookie identyfikuje unikalne odwiedziny użytkownika w Zoho SalesIQ 1 dzień
_uetsid Microsoft Advertising używa tego pliku cookie w celu identyfikacji identyfikatora sesji dla unikalnej sesji w witrynie. 1 dzień
_uetvid Microsoft Advertising używa tego pliku cookie, aby zidentyfikować unikalny, zanonimizowany identyfikator odwiedzającego, reprezentujący unikalnego odwiedzającego. 1 rok 24 dni
_vwo_ds VWO używa tego pliku cookie dla trwałych danych na poziomie odwiedzającego dla VWO Insights. 3 miesiące
_vwo_sn VWO używa tego pliku cookie do przechowywania informacji na poziomie sesji. 1 godzina
_vis_opt_s VWO używa tego pliku cookie do śledzenia sesji utworzonych dla przeglądarki. Mierzy on liczbę zamknięć i ponownych otwarć przeglądarki.  3 miesiące 8 dni
_vis_opt_test_cookie VWO tworzy ten plik cookie, aby określić, czy pliki cookie są włączone w przeglądarce użytkownika. sesja
uesign Zoho używa tego pliku cookie dla usługi Visitor Live Chat. 1 miesiąc
_zcsr_tmp Zoho używa tego pliku cookie dla funkcji logowania w witrynie. sesja
CF5aca6f3602033_1/2 Zapisuje dane formularza wprowadzone przez użytkowników, umożliwiając im późniejsze wypełnienie formularza bez utraty informacji. 1 dzień

Statystyczne pliki cookie

Plik cookie Cel Okres przechowywania
MR Bing używa tego pliku cookie, aby wskazać, czy odświeżyć MUID. 7 dni
SM Microsoft Clarity używa tego pliku cookie w celu synchronizacji identyfikatora MUID w domenach Microsoft. sesja
MUID Microsoft Clarity używa tego pliku cookie w celu identyfikacji unikalnych przeglądarek internetowych odwiedzających witryny Microsoft. Te pliki cookie są wykorzystywane do celów reklamowych, analizy witryn i innych celów operacyjnych. 1 rok 24 dni
_gcl_au Google Tag Manager używa tego pliku cookie dla funkcji „Conversion Linker” - pobiera informacje z kliknięć reklam i przechowuje je w pliku cookie pierwszej strony, dzięki czemu konwersje mogą być przypisywane poza stroną docelową. 3 miesiące
_vwo_uuid_v2 VWO używa tego pliku cookie do obliczania unikalnego ruchu w witrynie. 1 rok
_ga_* Google Analytics używa tego pliku cookie do przechowywania i liczenia odsłon. 2 lata
_ga Google Analytics używa tego pliku cookie w celu obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii oraz śledzenia korzystania z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych odwiedzających. 2 lata
_clck Microsoft Clarity używa tego pliku cookie, aby zachować identyfikator użytkownika Clarity przeglądarki i ustawienia wyłącznie dla tej witryny. Gwarantuje to, że działania podejmowane podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie będą powiązane z tym samym identyfikatorem użytkownika. 1 rok
_clsk Microsoft Clarity używa tego pliku cookie, aby przechowywać i konsolidować odsłony użytkownika w jednym zapisie sesji. 1 dzień
utsdb Zoho SalesIQ używa tego pliku cookie, aby rejestrować dane dotyczące zachowania użytkownika w Witrynie. Trwały
siqlsdb Zoho używa tego pliku cookie, aby wygenerować unikalny identyfikator sesji. Umożliwia to Witrynie uzyskiwanie danych o zachowaniu odwiedzających do celów statystycznych. Trwały
CLID Microsoft Clarity używa tego pliku cookie, aby zidentyfikować pierwszy raz, gdy Clarity zobaczył tego użytkownika w dowolnej witrynie korzystającej z Clarity. 1 rok
user_referer_url Określa źródło ruchu na stronie. 30 dni
utm_email Określa źródło ruchu na stronie. 5 dni
utm_sms Określa źródło ruchu na stronie. 5 dni
paper Określa źródło ruchu na stronie. 5 dni
leivajutus_g Określa źródło ruchu na stronie. 30 dni
leivajutus_m Określa źródło ruchu na stronie. 30 dni
_uetmsclkid Jest to identyfikator Microsoft Click ID, który służy do poprawy dokładności śledzenia konwersji. 90 dni

Marketingowe pliki cookie

Plik cookie Cel Okres przechowywania
MUID Bing używa tego pliku cookie w celu rozpoznawania unikalnych przeglądarek internetowych odwiedzających witryny Microsoft. Ten plik cookie jest używany do celów reklamowych, analizy witryn i innych operacji. 1 rok 24 dni
ANONCHK Microsoft Clarity używa tego pliku cookie, aby wskazać, czy MUID jest przesyłany do ANID, pliku cookie używanego do reklam. Clarity nie używa ANID, więc ten plik cookie jest zawsze ustawiony na 0. 10 minut
b3e783bb62 Zoho używa tego pliku cookie w celu wewnętrznego równoważenia obciążenia serwerów SalesIQ. sesja
_fbp Facebook używa tego pliku cookie w celu wyświetlania reklam na Facebooku lub platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka po odwiedzeniu witryny. 3 miesiące

Pliki cookie używane w Witrynie mogą z czasem ulegać zmianie. Odwiedzając Witrynę, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie, które są absolutnie niezbędne do jej funkcjonowania, a osobna zgoda na korzystanie z absolutnie niezbędnych plików cookie nie jest wymagana. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie prosimy o wyrażenie zgody za pośrednictwem Witryny.
Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej swojego urządzenia i usuwając zapisane pliki cookie.

5. Źródła danych i prawo dostępu

Możemy otrzymywać dane osobowe od osób odwiedzających Witrynę i od użytkowników naszych usług (na przykład, jeżeli osoba odwiedzająca Witrynę złoży wniosek o rejestrację, odnowienie lub przeniesienie kodu LEI za pośrednictwem Witryny). Możemy również uzyskiwać dane osobowe osób kontaktowych potencjalnych klientów (podmiotów prawnych) z rejestru przedsiębiorstw i innych źródeł publicznych.

Dostęp do danych osobowych opisanych w Polityce prywatności jest udzielany wyłącznie naszym członkom zarządu i pracownikom w celu wypełnienia ich określonych obowiązków zawodowych. Na przykład dane związane z wnioskami o rejestrację kodu LEI są przetwarzane przez specjalistów ds. obsługi klienta i operacji w celu wypełnienia ich określonych obowiązków służbowych.

W niektórych przypadkach dostawcy usług świadczący na naszą rzecz określone usługi (np. usługi informatyczne, usługi księgowe, usługi dostarczania biuletynów) mogą również mieć dostęp do ograniczonego zakresu danych osobowych.

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli jednak takie przekazywanie jest nieuniknione do osiągnięcia celów opisanych w rozdziale 2 Polityki Prywatności, będziemy przekazywać dane osobowe wyłącznie odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których kraj zamieszkania zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (Komisja Europejska opublikowała decyzję w sprawie adekwatności ochrony w tym zakresie) i/lub odpowiedni poziom ochrony można osiągnąć poprzez odpowiednie zabezpieczenia, np. poprzez wdrożenie standardowych klauzul ochrony danych i/lub wiążących reguł korporacyjnych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Rejestr LEI użytkownikowi przysługują następujące prawa określone w RODO:

Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, czy i jakie dane osobowe, na jakiej podstawie prawnej i w jaki sposób przetwarzamy na jego temat. Użytkownik ma również prawo zażądać kopii danych osobowych przetwarzanych na jego temat.

Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo zażądać od nas poprawienia wszelkich błędów w jego danych osobowych (na przykład, jeśli jego dane osobowe uległy zmianie). Z prawa tego można skorzystać, jeśli przetwarzane przez nas dane osobowe użytkownika są niekompletne, nieaktualne lub w inny sposób nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia swoich danych

Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli

  • przetwarzane dane osobowe nie są już potrzebne do osiągnięcia celów przetwarzania;
  • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (pod warunkiem, że podstawą prawną przetwarzania była zgoda).

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych w następujących sytuacjach:

  • użytkownik kwestionuje ważność swoich danych osobowych;
  • okaże się, że brak jest podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych użytkownika, ale użytkownik nie zażąda usunięcia danych osobowych;
  • użytkownik potrzebuje danych osobowych do przygotowania, przedstawienia lub obrony roszczenia prawnego.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się zautomatyzowanemu podejmowaniu przez nas decyzji oraz przetwarzaniu danych osobowych związanych z marketingiem bezpośrednim.
Prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora

Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie zgody lub zobowiązania wynikającego z łączącego nas stosunku umownego, użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przekazali mu jego dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie oraz w formie nadającej się do odczytu maszynowego. Jeśli jest to technicznie wykonalne, użytkownik ma również prawo zażądać, abyśmy przekazali jego dane osobowe innemu wskazanemu przez niego administratorowi danych.

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie

Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest zgoda, użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, które opierało się na ważnej zgodzie.

Aby skorzystać z praw opisanych powyżej, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]. Należy pamiętać, że prawa osób, których dane dotyczą, nie są bezwzględne i w przypadku każdego żądania musimy ocenić, czy i w jakim zakresie obowiązujące przepisy o ochronie danych pozwalają nam spełnić żądanie użytkownika. Odpowiemy na wniosek w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeśli nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca, możemy przedłużyć termin udzielenia odpowiedzi o kolejne dwa miesiące, informując użytkownika o przedłużeniu terminu i jego przyczynach w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku.

7. Pytania i skargi

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected]. Odpowiemy w ciągu miesiąca od otrzymania pytania lub skargi.

Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną odpowiedzią, masz prawo złożyć skargę do Inspektoratu Ochrony Danych (adres: Tatari 39, Tallinn 10134; e-mail: [email protected]; telefon: +372 627 4135), a także do odpowiedniego organu ochrony danych w swoim kraju.

Informacje o innych organach ochrony danych w Unii Europejskiej są dostępne tutaj.

8. Aktualizacja Polityki prywatności

Nieustannie dążymy do tego, aby zarówno wykonywane przez nas czynności przetwarzania danych, jak i związana z nimi dokumentacja były proste, jasne i przejrzyste oraz spełniały wszystkie wymogi określone w przepisach prawa i najlepszych praktykach ochrony danych. W związku z tym regularnie aktualizujemy, precyzujemy i ulepszamy niniejszą Politykę prywatności.

Aktualną wersję niniejszej Polityki prywatności można zawsze znaleźć na naszej Witrynie

Ostatnia aktualizacja: 02.02.2024